python

جنگو چیه و چرا اینقدر محبوب شده؟

امروزه انتخاب ابزار ها برای توسعه وب سایت چه در حوزه frontend چه در حوزه backend تبدیل به یک چالش بزرگ شده است. پروژه های شخصی و سازمانی بر طیق نیاز و مقیاس پروژه از ابزار های مختلفی استفاده می کنند.