هنر طلاسازی

اهمیت توسعه فناوری‌های نوین در قزوین

زیربنای ایجاد توسعه مهارت‌های فناوری‌های نوین پرورش نیروی انسانی مسلط به حوزه فناوری است. قدم اول در ایجاد فضای جدید ایجاد تغییرات اساسی در سیستم آموزش و مهارت استان قزوین است.