سیستم اندازه گیری در کنترل کیفیت

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری(MSA)

عبارت Measurement system Analysis که همان MSA میباشد به معنی تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری است.این ابزار درصد خطا را درعوامل موثر بر سیستم اندازه گیری مشخص میسازد.با توجه به اینکه استفاده از ابزار اندازه گیری، یک روش عادی بوده و جزء جدایی ناپذیر تحلیل کیفیت محصولات است واعتبار آن به کیفیت سیستم اندازه گیری و ارقام حاصل از آن بستگی دارد.