انواع تکنیکهای بافت گلیم

آموزش گلیم بافی

گلیم بافی از هنرهای اصیل ایرانی است که ریشه در فرهنگ و باورهای قومی داشته و وسیله ای برای شناسایی افکار و انتقال آداب و رسوم منطقه ها محسوب می گردد. از جمله مناطق فعال در این حوزه، شهر اردبیل می باشد که از سالیان دراز علاوه بر تولید گلیم، محل داد و ستد شاهسون های ترک تبار نیز بوده است که بافت های خود را در آنجا به فروش میرساندند.